10.09.17 Garden Spot vs. Ephrata Field Hockey - Kirk Neidermyer Photgraphy