02.21.16 Championship Nook 18U Elite vs. Thunderbirds - Kirk Neidermyer Photgraphy