02.15.16 Maryland Black Ice vs. Nook 16U Elite - Kirk Neidermyer Photgraphy